Algemene voorwaarden van de Technische Handelsonderneming Kwakkel (KVK register 08130244)        01-01-2011

R.Kwakkel handelende onder de naam TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING KWAKKEL Bergstraat 23-25  7161 EE Neede.

Algemeen

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van  Technische Handelsonderneming Kwakkel tot levering van zaken, tot het verrichten van werkzaamheden en tot het verhuren van zaken.

2. Aanvullende en of andere voorwaarden zijn eerst van toepassing na schriftelijke acceptatie door Technische Handelsonderneming Kwakkel.

Artikel 2 BETALING

1. Acht dagen na factuurdatum dienen de facturen te zijn voldaan. Na overschrijding is een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand.

2. In geval van niet tijdige betaling is de debiteur gehouden tot de voldoening van de buitenrechtelijkekosten indien Technische Handelsonderneming Kwakkel genoodzaakt is een derde te belasten met de inning van het verschuldigde. Deze kosten zullen worden berekend volgens het tarief van de deurwaarders, met een minimum van € 33,00 exl. Btw.

3. De debiteur zal in verzuim zijn na het verloop van dertig dagen na factuurdatum, zonder dat een ingebrekestelling wordt vereist.

Artikel 3 CONSUMENTENOVEREENKOMSTEN

1. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gelden deze algemene bepalingen niet voor zover zij vallen binnen de werking van artikel 6:236 BW.

Artikel 4 TOEPASSELIJK RECHT EN COMPETENTE RECHTER

1.Op de aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover de wet het toestaat is de Rechtbank te Almelo bevoegd om geschillen te beslechten.

Levering van zaken en verrichten van werkzaamheden

Artikel 5 AANBOD EN OVEREENKOMST

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De aanbiedingen geschieden onder het voorbehoud van technische wijzingen. Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van veertien dagen.

2.Een overeenkomst komt tot stand na een (schriftelijke) orderbevestiging of indien de uitvoering van de overeenkomst door Technische Handelsonderneming Kwakkel is aangevangen.

3.De kosten die zijn opgekomen teneinde een overeenkomst te kunnen sluiten, zijn, indien geen overeenkomst tot stand komt, voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 PRIJZEN

1.De prijzen zijn exclusief omzetbelasting, verpakking- en vervoerskosten.

2.Kostenstijgingen van zaken, lonen, vervoer en prijsverhogingen van toeleveranciers, opgekomen na het doen van een aanbod of na drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst, worden doorberekend.

Artikel 7 LEVERING

1.Verzekering van de te leveren zaken geschiedt in opdracht en voor rekening van de opdrachtgever.

2.Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt is Technische Handelsonderneming Kwakkel gerechtigd de levering op te schorten tot op het moment van nakoming door de opdrachtgever.

3.De levertijden zijn indicatief. Technische Handelsonderneming Kwakkel is gerechtigd in gedeelten te leveren.

Artikel 8 OVERMACHT

1.In geval van overmacht is Technische Handelsonderneming Kwakkel niet gehouden tot uitvoering van de verplichtingen. Er bestaat alsdan geen recht op vergoeding van de schade van de opdrachtgever.

2.Onder overmacht wordt verstaan een omstandigheid, gelegen buiten de wil van Technische Handelsonderneming Kwakkel, die de levering of de prestatie belemmert of onmogelijk maakt, waaronder wordt gerekend: Mechanische storingen, transportvertragingen, stakingen en niet tijdige leveringen door derden.

3.Bij tijdelijke overmacht is Technische Handelsonderneming Kwakkel gerechtigd de uitvoering op te schorten. Technische Handelsonderneming Kwakkel zal de opdrachtgever informeren aangaande de overmacht. Duurt deze overmacht langer dan zes weken, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden, zonder dat Technische Handelsonderneming Kwakkel tot schadevergoeding gehouden is.

Artikel 9 RETENTIERECHT

Technische Handelsonderneming Kwakkel is gerechtigd de afgifte van zich onder Technische Handelsonderneming Kwakkel bevindende zaken te weigeren, indien de opdrachtgever geleverde of te leveren zaken of verrichte werkzaamheden niet heeft betaald.

Artikel 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.De eigendom van de zaken gaat, ondanks feitelijke levering, eerst over nadat de opdrachtgever al het verschuldigde aan Technische Handelsonderneming Kwakkel volledig heeft betaald.

2.Zolang de eigendom niet is overgegaan, is de opdrachtgever niet gerechtigd over de zaken te beschikken.

3.Indien de opdrachtgever in verzuim is, is Technische Handelsonderneming Kwakkel gerechtigd de zaken op kosten van de opdrachtgever terug te (laten) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De hier/daar opgekomen schade komt (w.o. waardevermindering) voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 11 RECLAMES

1.Reclames over de geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden dienen binnen acht dagen nadat de levering heeft plaatsgevonden of de werkzaamheden zijn beëindigd aan Technische Handelsonderneming Kwakkel worden gemeld. Bij een reclame is de opdrachtgever gehouden Technische Handelsonderneming Kwakkel terstond in de gelegenheid te stellen zich van de beweerde ondeugdelijkheden te overtuigen, bij gebreke waarvan alle rechten van de opdrachtgever ter zake van de ondeugdelijkheden komen te vervallen.

2.Een reclame wordt door de opdrachtgever ook verwerkt, indien deze door derden voorzieningen heeft laten treffen tot verbetering van de beweerdelijk ondeugdelijkheid.

3. Wordt een reclame gegrond bevonden, dan dient Technische Handelsonderneming Kwakkel een redelijke termijn te worden gegeven om de nodige voorzieningen te treffen.

4.Reclames schorten de betalingsverplichting niet op.

5.Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijn niet toegestaan.

Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID

1.Behoudens grove nalatigheid van Technische Handelsonderneming Kwakkel is de aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever beperkt tot een bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de prijs. Aan de opdrachtgever zal nimmer een hogere schadevergoeding kunnen worden toegerekend dan de overeengekomen prijs van het geleverde, waarop de tekortkoming betrekking heeft.

2.De opdrachtgever vrijwaart Technische Handelsonderneming Kwakkel voor aanspraken van derden, tenzij deze aanspraken het direct gevolg zijn van grove nalatigheid van Technische Handelsonderneming Kwakkel en de opdrachtgever geen verwijt treft.

3. Technische Handelsonderneming Kwakkel is niet aansprakelijk voor zaaks- en bedrijfsschade.

Verhuur

Artikel 13 HUURPERIODE, OPZEGGING EN VERLENGING

1.Het gehuurde moet aan het eind van de huurperiode worden teruggegeven. Indien geen overeenkomst van verlenging van huur aanwezig is, kan huurder zich nimmer op enigerlei verlenging beroepen.

2.Is in de huurovereenkomst een huurprijs per dag, exclusief brandstof, overeengekomen, dan worden alle  dagen welke de huurder het gehuurde in zijn bezit heeft, inclusief de dagen van afhalen en terugbezorgen, de zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende feestdagen in rekening gebracht.

3.Is in de huurovereenkomst een huurprijs per draaiuur, exclusief brandstof, overeengekomen, dan worden alle draaiuren de gehele periode dat huurder het gehuurde in zijn bezit heeft, in rekening gebracht.

4.Op zondagen en wettelijk erkende feestdagen zal het gehuurde materiaal niet door Technische Handelsonderneming Kwakkel worden aangenomen.

5.Indien de overeengekomen huurperiode is geëindigd en het gehuurde niet ter beschikking van Technische Handelsonderneming Kwakkel is gesteld , zal, naar keuze van Technische Handelsonderneming Kwakkel, zonder dat deze daar een schriftelijke of mondelinge melding van behoeft te maken, de periode telkens met een dag worden verlengd, danwel zal Technische Handelsonderneming Kwakkel de onderhavige zaken onverwijld weer tot zich nemen . de huurovereenkomst kan te allen tijde door partijen tussentijds worden opgezegd.

6.De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van het gehuurde materiaal bij Technische Handelsonderneming Kwakkel. Indien partijen zijn overeengekomen dat Technische Handelsonderneming Kwakkel bij beëindiging van de huurovereenkomst het gehuurde materiaal bij de huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van tenminste 24 uur in acht te nemen. De huurperiode bedraagt minimaal 1 dag, verlenging alleen per volle dag mogelijk

Artikel 14 EIGENDOM EN INSPECTIE

Technische Handelsonderneming Kwakkel  blijft te allen tijde eigenaar van het gehuurde materiaal, ongeacht de duur van de huurperiode en heeft het recht, in nader overleg met huurder te regelen, controle op de aanwezigheid en het onderhoud van het gehuurde uit te oefenen of te doen uitoefenen.

Artikel 15 UITLENEN, ONDERVERHUUR, AFSTAAN AAN DERDEN

Het verhuurde materiaal mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld, of worden onderverhuurd  zonder  dat  Technische Handelsonderneming Kwakkel daarvan in kennis is gesteld en hij zich hiermede schriftelijk akkoord heeft verklaard. Gehele of gedeeltelijke afstand van gebruik om niet of onder bezwarende titel is verboden.

Artikel 16 AFHALEN, BEZORGEN, LEVERTIJD

1.Indien Technische Handelsonderneming Kwakkel zich tegenover huurder heeft verplicht het gehuurde materiaal bij de huurder te bezorgen, zal  Technische Handelsonderneming Kwakkel er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden . Niet nakoming van de levertijd kan echter nooit aanspraak doen geven op schadeloosstelling, ook niet na eventuele ingebrekestelling door de huurder. Over de dagen gedurende welke Technische Handelsonderneming Kwakkel niet in staat is het gehuurde materiaal ter beschikking te stellen aan huurder , is door huurder geen huur verschuldigd.

2.Voor het bezorgen en ophalen worden transportkosten berekend .

3.De gehuurde zaken dienen direct bij ontvangst te worden gecontroleerd. Reclames moeten op de afleverdag worden gemeld, uitdrukkelijk voor ingebruikname. Na gebruik worden reclames niet meer geaccepteerd.

Artikel 17 RISICO, AANSPRAKELIJKHEID

1.Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor huurder. Technische Handelsonderneming Kwakkel is niet aansprakelijk voor enige schade welke het gehuurde na de inontvangstneming mocht oplopen, noch de daardoor ontstane indirecte  schade en/of letsel dat mocht worden toegebracht door het gehuurde. Technische Handelsonderneming Kwakkel is gehouden Technische Handelsonderneming Kwakkel schadeloos te stellen of te vrijwaren voor alle vorderingen, welke derden tegen Technische Handelsonderneming Kwakkel aanhangig maken terzake van door het gehuurde veroorzaakte schade en/of letsel.

2. In geval van  indirecte schade ontstaan als gevolg van een door huurder aan te tonen technisch   mankement,  dat in aanleg in het gehuurde aanwezig was, kan Technische Handelsonderneming Kwakkel aansprakelijk worden gesteld voor de geldelijke gevolgen hiervan met een maximum van € 230,00 per geval. Technische Handelsonderneming Kwakkel zal in een dergelijk geval het gehuurde terugnemen en de reparatiekosten, die direct samenhangen met het hiervoor bedoelde technisch mankement, voor zijn rekening nemen. De normale uit het huurcontract voortvloeiende kosten van reparatie  en onderhoud blijven voor rekening van huurder.

Artikel 18 RISICO, VERZEKERING

In geval  van bedrijfsmatig gebruik van het gehuurde dienen alle risico’s vanaf het moment van overdracht  van  het materiaal aan huurder, door huurder te worden verzekerd tegen alle verzekerbare schade. De desbetreffende  polisrechten draagt huurder bij het tekenen van het huurcontract over aan Technische Handelsonderneming Kwakkel.

Artikel 19 LASTEN, BELASTING, DIENSTEN VAN VERHUURDER

Alle lasten en belastingen terzake van het gehuurde geheven of nog worden geheven zijn voor rekening van huurder . De in de huurperiode door huurder te verrichten diensten – indien noodzakelijk- zullen door  Technische Handelsonderneming Kwakkel normaal in rekening worden gebracht.

Artikel 20 BESCHIKBAARHEID

1. Indien  een gebrek of schade aan het gehuurde buiten de schuld van huurder is ontstaan, heeft huurder  het  recht  op vervanging van het betreffende materiaal gedurende de verdere duur  van de overeenkomst. Indien het gehuurde door andere omstandigheden dan hiervoor bedoeld tijdelijk niet ter beschikking van huurder  heeft gestaan, blijven de huurpenningen onverkort verschuldigd en heeft huurder geen recht op vervanging  van het gehuurde materiaal.

Artikel 21 GEBRUIK, BEDIENING, BEHANDELING

Huurder is gehouden het gehuurde overeenkomstig zijn bestemming en met inachtneming van de bedienings- en behandelingsvoorschriften te gebruiken. Huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van de  juiste brandstof en smeermiddelen en dient ervoor te zorgen dat het oliepeil van de gehuurde machines op het juiste peil blijft. Tevens is huurder verantwoordelijk voor de juiste aansluiting van kabels op kasten en dient bij in gebruikname de spanning te controleren..

Artikel 22 ONDERHOUD, REPARATIE, GEBREK, SCHADE

1.De onderhoudskosten zijn voor rekening van huurder.

2.Het is huurder niet toegestaan enige verandering aan het gehuurde aan te (laten) brengen noch herstelwerkzaamheden  aan het gehuurde te (laten) verrichten. Huurder dient alle defecten en/of gebreken aan het gehuurde onmiddellijk schriftelijk te melden aan Technische Handelsonderneming Kwakkel. Indien reparaties door Technische Handelsonderneming Kwakkel noodzakelijk zijn door het gebruik van ongeschikte accessoires, reparaties door derden, onvakkundige behandeling of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kunnen worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan huurder  in rekening gebracht.

3.Bij beëindiging van de huurovereenkomst zal het gehuurde  materiaal in dezelfde conditie waarin het verstrekt is en geheel gereinigd weer ter beschikking van Technische Handelsonderneming Kwakkel worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat het materiaal gebreken vertoond of beschadigd is en/of dat huurder het materiaal niet voldoende heeft schoongemaakt is Technische Handelsonderneming Kwakkel gerechtigd huurder de reparatie- en/of reinigingskosten  in rekening te brengen.

Artikel 23 WEGRAKEN MATERIAAL

Indien huurder niet in staat is, om welke reden dan ook, het gehuurde materiaal aan Technische Handelsonderneming Kwakkel terug te (laten  bezorgen, dient huurder aan Technische Handelsonderneming Kwakkel een door Technische Handelsonderneming Kwakkel te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte  van de vervangingswaarde van het gehuurde materiaal, onverkort het gestelde in artikel 13 van deze  voorwaarden. De huurpenningen blijven onverkort verschuldigd totdat de schadevergoeding volledig aan  Technische Handelsonderneming Kwakkel is voldaan.